2. Kinderen

(Jonge) kinderen en hun ouders

Als een kind last heeft van slapeloosheid, snel boos wordt, zich terugtrekt, kortom niet lekker in zijn vel zit en/of als u zich als ouder(s) machteloos of bezorgd voelt, kunnen deze klachten reden zijn om hulp te vragen.

U kunt in mijn praktijk terecht met sociale, emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblemen betreffende de volgende aspecten: adoptie, hechting, echtscheiding, opvoeding, autisme, ADHD, (a)sociaal gedrag, angsten, bedplassen, slapeloosheid, depressie, pesten, oppositionele of andere gedragsproblemen, stagnatie van de ontwikkeling, traumatiserende ervaringen of complexe rouw. Preverbaal trauma (d.w.z. nare ervaringen opgedaan voor de leeftijd van 2½ jaar) kan in nauwe samenwerking met de ouder(s) ook behandeld worden.

Werkwijze
Bij de aanmelding van een kind wordt eerst met de ouder(s) een intakegesprek gevoerd om de achtergrond van de problematiek te verhelderen. In samenspraak met ouder(s) wordt aan het einde van het intakegesprek besloten op welke manier hun hulpvraag nader gestalte kan krijgen. Soms is een tweede intakegesprek noodzakelijk of kan gedacht worden aan een spelobservatie (jonge kinderen). Dit om meer zicht te krijgen op de problematiek en tevens om de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van een behandeling beter in te kunnen schatten. Een enkele keer komt het voor dat vanwege de ernst van aanwezige, veelal psychiatrische problematiek, doorverwijzing naar een specialistische behandelaar of een reguliere hulpverleningsinstelling noodzakelijk is.
Ouders worden altijd bij de behandeling betrokken; de intensiteit en de mate waarin is sterk afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van het aangemelde kind. Bij hele jonge kinderen functioneren de ouders als co-therapeut.

Ouderbegeleiding is onderdeel van een kindbehandeling, maar kan ook onafhankelijk daarvan plaatsvinden. Ouders hebben soms behoefte aan ruggespraak over knelpunten in hun opvoedingsrealiteit d.w.z. om beter te begrijpen waarom zij denken wat ze denken en waarom zij handelen zoals ze handelen.
Een afgesproken behandeling kan per aanmelding enorm variëren, zowel qua duur als qua inhoud. De behandelduur schommelt tussen enkele maanden en een jaar. Voor iedere hulpvraag wordt in overleg met ouders en kind een passend behandelaanbod geformuleerd.