Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie

Informatie over Anja, haar registraties, lidmaatschap beroepsverenigingen, kwaliteitsmeting, kwaliteitsstatuut, beveiliging persoonsgegevens en hoe te handelen bij klachten.

Ruim 30 jaar geleden ben ik (cum laude) afgestudeerd als theoretisch en historisch pedagoog. In de jaren die volgden heb ik mij via postdoctorale opleidingen, cursussen en daarbij passende werkervaring verdiept en bekwaamd in diverse vormen van psychotherapie en diagnostiek.

Ik prijs mij gelukkig om met cliënten te mogen werken in de leeftijdsrange van 0 t/m 75 jaar met uiteenlopende vragen, klachten en achtergronden. Betrokken te zijn bij de verschillende ontwikkelingsstadia van kinderen, jongeren en hun ouders en het in gesprek raken met volwassenen in hun verschillende levensfasen, vind ik uitermate boeiend en inspirerend en sluit aan bij mijn kwaliteiten, brede interesse en werkervaring.
Naast mijn eigen praktijk werkte ik gedurende de laatste 20 jaar (tot mei 2016) ook in de S-GGZ (kinderen en jeugd), daarvoor in de Jeugdhulpverlening en daarvoor in het Hoger Beroeps Onderwijs. Tevens ben ik moeder en schoonmoeder van zes volwassen kinderen en heb zes prachtige kleinkinderen!

De stijl die ik zowel als persoon en als behandelaar hanteer, zou ik willen typeren als direct, open, betrokken, transparant en zorgvuldig.

Bij mij in de buurt werken meerdere vrijgevestigde collega’s en tussen ons bestaat op verschillende manieren een samenwerkingsverband. Tijdens intervisiebijeenkomsten spreken we (anoniem) over behandelingen en diagnostiek, verwijzen we soms cliënten naar elkaar (best fit for purpose) en bij gezinnen werken we direct samen daar waar dat de kwaliteit ten goede komt en dit aansluit bij de wensen van de cliënt(en).

Registraties
BIG-registratie GZ-psycholoog, nummer 69051235625 (geldig tot 19/10/2021) en BIG-registratie Orthopedagoog-generalist, nummer 190501235631 (geldig tot 5/01/2026).
Door de overheid zijn enkele wetten opgesteld die het wettelijk kader vormen van uw behandeling (Wet BIG, WGBO en WKCZ). GZ-psychologen en Orthopedagogen-generalist zijn geregistreerd in het BIG-register (Wet op beroepen in de individuele gezondheidszorg) en zijn verplicht zich bij de uitoefening van het beroep te houden aan de beroepscodes die voor hen zijn opgesteld. Zie voor meer informatie van het Overheidsregister BIG-registraties: www.bigregister.nl.

Beroepsverenigingen
Naast de BIG-registraties ben ik lid van de volgende beroepsverenigingen en ben wat betreft uitoefening van het beroep ook gehouden aan de kwaliteitseisen en (gedrags)regels van de verschillende verenigingen:

  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
  • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
  • Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
  • European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
  • Stichting ter bevordering van Symbooldrama Nederland

Bij het NIP ben ik geregistreerd als Register Psycholoog NIP en als Register psycholoog NIP/ Kinder- en Jeugd
Bij het NtVP ben ik geregistreerd als psychotraumatherapeut.
Bij het NVO ben ik geregistreerd als orthopedagoog generalist
Bij het VEN ben ik geregistreerd als EMDR Europe Practitioner en als Supervisor EMDR, zowel voor volwassenen als kinderen/ jeugd.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren (www.ggzkwaliteitsstatuut.nl).
Ik voldoe aan deze verplichting, mijn kwaliteitsstatuut kunt u hier inzien: GGZ kwaliteitsstatuut vrijgevestigde Praktijk Anja van Roon 20190712

Kwaliteitsmeting 2020
Van de afgeronde en afgesloten behandelingen in 2020 heeft 90% van de cliënten of ouders van cliënten een evaluatieformulier ingevuld. In het evaluatieformulier wordt gevraagd een beoordeling te geven over de effectiviteit/ kwaliteit van de behandeling en de zorgvuldigheid/ deskundigheid van de hulpverlener. Daarnaast wordt gevraagd een cijfer te geven voor het geheel. De waardering voor de totale behandeling in 2020 kwam uit op een gemiddelde van 9 op een schaal van 1 tot 10.

Beveiliging persoonsgegevens
Binnen de praktijk van Anja van Roon wordt voldaan aan de eisen die vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) inzake het verwerken, bewaren en uitwisselen van persoonsgebonden gegevens. Voor meer informatie zie: AVG privacystatement Praktijk Anja van Roon 20180522

Klachten
In geval van klachten wil ik graag in een gesprek met u uitzoeken op welke wijze ik deze problemen kan wegnemen. Wanneer blijkt dat we er samen niet uitkomen of wanneer u zich onvoldoende gehoord voelt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van één van bovengenoemde Beroepsverenigingen.