Methodieken

Behandelingsmethodieken

Speltherapie

Dit is een therapievorm voor jonge kinderen waarbij spel als middel wordt gebruikt om emotionele of sociale problemen te verwerken. In hun spel laten jonge kinderen zien waarmee ze zitten en door gericht samen te spelen (aansluiten bij – en ondersteuning bieden aan de speeltaal van het kind), kunnen kinderen negatieve ervaringen beter begrijpen en zichzelf meer onder controle krijgen.

Ouderbegeleiding
Als een kind in behandeling is, wordt aanvullend met de ouders gesproken hoe zij in de omgang met hun kind mee kunnen denken, mee kunnen bewegen en steun kunnen bieden ten aanzien van de oplossing van problemen. Daarnaast kunnen oudergesprekken plaatsvinden zonder dat een kind in behandeling is, omdat ouders ten aanzien van hun opvoedingsideeën en – vaardigheden soms behoefte hebben aan ruggespraak of aan een steuntje in de rug.

CGt (Cognitieve Gedragstherapie)
Cognitieve gedragstherapie is als behandelmethode geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar, jongeren en volwassenen en betreft een integratie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. CGt grijpt in op zowel het gedrag als het denken van cliënten, werkt dikwijls met huiswerkopdrachten (oefenen) en kent een gestructureerde aanpak. Kortweg richt CGt zich op het gedrag en de negatieve gedachten die de problemen in stand houden. Voor veel emotionele stoornissen zijn specifieke cognitief-gedragstherapeutische procedures ontwikkeld. Zie voor meer informatie: www.VGCt.nl

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)
EMDR is een effectief bewezen behandelmethode voor (jonge) kinderen, jongeren en volwassenen, die zodanig last blijven houden van een schokkende ervaring (brand, overval, geweldsmisdrijf etc.) dat ze psychische / lichamelijke klachten zijn gaan ontwikkelen. Door de herinneringen aan de schokkende ervaring te verzwakken (te ‘desensitiseren’) nemen de psychische klachten af of verdwijnen.
Dit gebeurt door sterk aan de schokkende ervaring te denken in combinatie met een afleidende stimulus (het met oogbewegingen de hand van de therapeut volgen). Hoewel EMDR een relatief nieuwe therapie is en primair ontwikkeld is voor traumaklachten en PTSS, kent het inmiddels een bredere toepassing: EMDR kan ook ingezet worden bij traumagerelateerde angststoornissen en fobieën, bij de gevolgen van meervoudige traumatisering, bij chronische pijn, bij traumagerelateerde klachten zoals deze kunnen zijn ontstaan na (langdurig) pestgedrag. Ook bij nare ervaringen opgedaan voor de leeftijd van 2,5 jaar (het zogenaamde preverbale trauma) kan EMDR door middel van een specifieke methodiek, goed ingezet worden.

Zie voor meer informatie: www.emdr.nl

Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie)
Symbooldrama is een psychoanalytisch gefundeerde behandelmethode en is te gebruiken bij kinderen vanaf ongeveer 8 jaar, jongeren en volwassenen. Via een dagdroom wordt een beeld opgeroepen en met de cliënt verdiept. Naderhand wordt gevraagd het opgeroepen beeld te tekenen. Door het verbeelden worden emoties en gedachten opgeroepen, die helpen problemen te begrijpen en op te lossen. Zie voor meer informatie: www.symbooldrama.nl